Ägandet

Mikael Ström <mikael.stroem@telia.com>

tis 5 apr. 2022 16:10

Hej Björn,

Jag har tittat på lite gammalt material för att försöka spåra något om ägandet runt museet. Sammanfattningsvis uppfattar jag det så här:

Museiverksamheten bedrevs tidigare av Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum (FMC) med dotterbolagen Foteviken AB och Historiska Skepp AB, samt ett antal föreningar, bl a Föreningen SVEG. Stiftelsen försattes i konkurs 2012-11-23. Av förvaltarberättelsen framgår att stiftelsen vid konkursutbrottet saknade materiella tillgångar. De byggnader och inventarier som stiftelsen tidigare ägt överläts till Björn Jakobsen genom köpeavtal 2012-08-02. Samtliga materiella tillgångar i verksamheten ägdes vid konkursen således dels av dotterbolagen, dels av Björn Jakobsen personligen. Samtliga aktier i dotterbolagen var pantsatta till Björn Jakobsen som säkerhet för lån, och togs i anspråk av Björn Jakobsen efter konkursen.

Efter stiftelsens konkurs bildades 2013-01-16 Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling ekonomisk förening (NOK). Av NOK:s första årsbokslut 2013-12-31 framgår att NOK helt saknade materiella tillgångar. NOK har således inte förvärvat några tillgångar från FMC:s konkursbo. NOK har såvitt jag vet sedan bildandet endast drivit museiverksamheten med tillgångar som utan ersättning ställts till föreningens förfogande av Björn Jakobsen, personligen eller genom av honom ägda bolag eller, i mindre utsträckning av av föreningen SVEG m. fl.

Påståendet att NOK skulle äga byggnader eller Inventarier synes vara helt gripet ur luften.

Hälsningar

Mikael Ström
Revisior

Beträffande Vikingaskeppet Erik Emune

Det är tydligt att skeppet ingår i Foteviken AB ägor sedan övertaget av aktier i  Historiska Skepp AB 
Förening Svegs byalag samt Föreningen SVEGs båtlag sedermera skeppslag då även seglingen och nyttjade av koggskeppen i Malmö  blev en del av föreningen SVEGs  verksamhet.
Därför har det alltid varit en tydlig samverka mellan ägande och nyttjande av vikingaskepp Erik Emune och Koggskeppen när det begav sig.
MAO föreningen Sveg  har fått styra hur var när man nyttjat Vikingaskeppet  även om ägaren sedermera  ägts av koncernledning  Idevision AB med underbolag/dotterbolag Foteviken Ab samt Historisk skepp ab.

Nu har föreningen SVEGs styrelse beslutat att avflytta skeppet Erik Emunen på sin trailer,  med sin utrustning och bruna boden  med tillbehör till annan ort.

Höllviken 9 mars 2022

Föreningen SVEG

Björn M Jakobsen

Bakgrund ägande av fastigheter

Foteviken Ab  fungerade som  momspliktig företag som byggde, underhöll , investerade i materia utrustning etc.    Organisationerna fick så nyttja dessa mot att man hjälpte  till med bygge och underhåll samt stod för drifts och underhåll kostnader

 Hedins Bygg och vvs  har under alla dessa år var vår entreprenör och huvud  leverantör av material till, stugor, museum, valhall, restaurang etc. 
Detta gäller material till väggar, takstolar, yttertak isolering etc etc  Dessutom han man under alla åren installerat all vvs från kök till toaletter och dusch utrymmen etc.
Alla färg som levererats under åren kommer från Höllviken färg.
Från eon framgår det att de har dragit fram all el till området olika verksamhet i alla 4  elservicerna på området.
Luft -luft och luft- vatten värmeanläggningar kommer från 4 Tec i Höllviken.
Ritningshandlingar och bygglovshandlingar finns arkiverade.

ÄGANDET

2023-06-15 Inventarier och utrustning som doneras från Idevision Ab till Höllviken bygdegård
Sammanställning av inventarier som ägs av IdeVision AB som i  de senaste 10 åren har haft sin placering Höllvikens bygdegårds lokaler -  Catering köket, Valhall , Freja och Tors hall samt pannrum och ute miljö vid bygdegården.Ingen av dessa inventarier eller utrustning har ingått i uthyrning till Historisk mat & event AB .  Dessa uthyra inventarier/utrustning  finns på speciell inventarielista.
Avsikten är att  idevision Ab 559125-6283 donera över denna utrustning till  Höllvikens bygdegård från idevision Ab 559125-6283

Asmundtorp   15 juli 2023

Björn M Buttler Jakobsen

 

 

omstrukturering 
Björn M Buttler Jakobsen  bolagen ombildas   till koncern med Idevision som moderbolag
BMJ  bolag  Idevision AB  har köpt  bolag en FAB  foteviken AB med MAT  historisk Hat & event Ab och  gjort båda till dotterbolag under IDEvision ab

 

 

Ägare till namn & logotyp
Förening SVEG, ägare till namnet Foteviken museum, Fotevikens vikingamuseum samt dess logotyper har genom styrelsebeslut beslutat att avsluta detta Foteviken Museum-projekt och dess framtida varande genom att stänga ner all verksamhet som kopplats till detta namn och dess logotyp.
För att förvalta historien om verksamheten som gått kommer Föreningen SVEG, som var en av initiativtagarna, att  vara den som tar hand om och förvaltar historien om museiverksamheten kring Foteviken.
Se hemsidan www.svegviking.se

 

Situationen under de senaste åren fram till 2024
De senaste 10 åren har Björn M Buttler Jakobsen försök att hitta en framtida lösning för Fotevikens Museum, föreningen SVEG och övriga föreningar kopplade till Lilla Hammar 49:1. Pandemin försvårade allt. Björn M Buttler Jakobsen, museet och SVEGs styrelse har fört en diskussion om framtiden med Vellinge kommunen och med de olika organisationerna som berörs. Museets ledning och dess trogna medarbetare har nu så gott som alla gått i pension varför de numera enbart är aktiva som frivilliga genom föreningen SVEG

Vem skulle ta över
Avsikten var att en ny stiftelse eller att föreningen SVEG skulle överta ägandet av museiverksamheten, utrustningen, lokalerna och de historiska miljöerna från Foteviken AB som är ensam ägare. Tyvärr blev verkligheten en annan än planerat. Efter det att Björn avgått som museichef samt ordförande i NOK (Nordiska organisationen för kulturell förmedling) vilken driver anläggningen, blev det stridigheter.

Föreningen SVEG ville inte bli kopplad till verksamheten
Denna tråkiga situation ledde fram till att man vid styrelsemöte i föreningen SVEG beslöt att man inte längre vill knyta sin verksamhet till marken Lilla Hammar 49:1. 

Inga styrelsemöte eller styrelsebeslut i NOK
Styrelsemöten i NOK uteblev helt. Inget konstituerande styrelsemöte har hållits trots Björn avgång skett sedan länge. I NOKs (Nordiska organisationen för kulturell förmedlings) styrelse (Foteviken Museums driftorganisation) har flera trogna medarbetar varit engagerade men avgått efter insikten om att den museiala verksamheten inte upprätthöll den kvalitet eller de mål som funnits och som är en förutsättning för en seriös museistatus. Sven Rosborn var först att anmälde sitt utträde, följd av Ralph Thysell, Oscar Gumaelius och Uno Jansson. Detta innebar alla med arkeologisk och likvärdig kunskap kopplat till den gamla verksamheten försvann och medförde också att den museala kompetensen helt försvann.

Konkurs
NOK, driftsorganisationen för museet, gick i konkurs 2023-05-17 (NOK Nordiska organisationen för kulturell förmedling  769625-7471).

Ingen vetenskaplig koppling eller kunskap
Med detta facit i handen ser vi nu att föreningen NOKs möjlighet att kunna driva en museal verksamhet utan kompetens och kunskap helt åsidosatts.
Med denna utveckling är det vår skyldighet att till myndigheter och berörda organisationer informera om att vi inte längre kan stå bakom Foteviken Museums verksamhet eller att på något sätt bli koplpad till denna. Vi ser inte längre den adekvata kunskap och de möjligheter som behövs för:
-att bedriva seriös museal verksamhet.
-att driva och underhålla de historiska miljöerna.
- att kvalitetssäkra besöksmålet med de intentioner och det utvecklade arbete med förmedling, forskning och experimentell arkeologi som varit en förutsättning för museets existens.

Inget kommunalt museum eller remissinstans
Vi rekommenderar därför Vellinge kommun att bryta avtalet där Foteviken museum är remissinstans för arkeologiska ärende i kommunen och att, då den nya ledningen stängt den befintliga utställningen, tillse att inlånade museala föremål återlämnas till ägarna.

Informera den museala världen
Vi anser dessutom att det är vår skyldighet att informera om situationen till de museal organisationer i Europa som vi under den mångåriga verksamheten haft kontakt med och härigenom avsluta vår samverkan med dessa. Detta inkluderar medlemskap i ”FRI” friluftmuseerna i Sverige, ”Destination Viking”, ”Exarc” och ”Imtal” med flera.

Beträffande logotyp, varumärke, namn m.m. är det styrelsen i föreningen SVEGs beslut och uppmaning att all informationsmaterial och skyltningar, hemsida, sociala media, flaggningar, sköldar och liknade tas bort. Detta eftersom den framtida anläggningen inte kommer att svara upp mot de vetenskapliga krav och den museala inriktning som Fotevikens Museum varit förknippat med och som också varit ett signum för samverkan med föreningen SVEG.

Skåne den 2024-04-25

Björn M Jakobsen, Sven Rosborn, Ralph Thysell, Karl Fredrik Wasén, Oscar Gumaelius, Susanne Buttler, Uno Jansson, Birger Enoksson, PU Hörberg